Medezeggenschap

Wil je als ouder meedenken over peuterwerk en het onderwijs? Dat waarderen we zeer! Je kunt via de KC-raad en de ouderraad meedenken over ons beleid.

Kindcentrumraad:
Onze kindcentrumraad (KCR) bewaakt de visie van kindcentrum De Dompelaar en neemt een belangrijke plaats in binnen het besluitvormingstraject. In de raad gaat de aandacht uit naar het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, waarbij goed onderwijs en opvang het uitgangspunt is. De kindcentrumraad wordt gevormd door medewerkers van KC De Dompelaar, de oudercommissie peuteropvang en ouders van onze basisschoolkinderen.

Ouderraad:
Om onderwijs te ontwikkelen dat naadloos aansluit op de behoeftes van de kinderen hebben we jouw mening nodig. Het gaat tenslotte om jouw kind. Wil je met ons meedenken over verschillende activiteiten en organisaties, dan kan dit in de ouderraad.